13. okt 2008

1. nädala ülesanded

1. Palu ühel oma kooli üliõpilasel ja ühel õppejõul oma sõnadega seletada, miks on viitamine oluline.

Üliõpilane:
Minu kui tudengi jaoks on viitamine üsnagi oluline asi.Teen ju ülikoolis väga palju erinevaid kodutöid:referaate, esseid ja kohe alustan ka oma lõputöö kirjutamisega. Igas töös pean ka viitama kasutatud materjalile. Arvan, et viitamine ongi sellepärast oluline, et ei kasutataks teiste kirjutatud materjale enda nime all. Viidates kasutatud materjalile jään ma oma tööd kirjutades ausaks ja ei varasta teiste loomingut.

Õppejõud:
1. maailmas on juba enne meid mitmetel teemadel palju kirjutatud ja vähe on inimesi, kellel tekib tõelisi originaalseid ideid (I. Newton) ilma et nad oleksid tutvunud varasemalt tehtu-kirjutatuga. Viidatud kirjandus näitab, kui palju on üliõpilane materjali otsinud, lugenud ja läbi töötanud.
2. seondub autorikaitsega, et me ei varastaks teiste inimeste nn intellektuaalset kapitali (naljaga öeldes, et ei satuks kohtuvaidlustesse)
3. tekitab viidatavas autoris hea, uhkuse tunde, nt ”…ta on kasutanud ja lugenud minu kirjutisi”2. Leia veebist üks korrektselt algallikatele viitav õppematerjal ja üks mittekorretselt viitav õppematerjal. Mis on mittekorrektselt viitava materjali puudused?

JANE HART: Writing & Speaking - korrektselt viidatud algallikatele

Problem Solving: Definition, terminology, and patterns - materjali puuduseks on viidete puudumine


3. Millised nõudmised sead Sa oma üliõpilastele kirjalike tööde vormistamiseks ja viitamiseks? Kas Sinu õppeasutuses on kehtestatud üldised tööde vormistamise ja viitamise nõuded?

Iganädalased kirjalikud kodutööd (matemaatikale sarnased probleemülesanded) finantsarvestuses vormisatatakse tabelarvutusprogrammiga EXCEL, et oleks võimalik jälgida ülesande lahenduskäike, seoseid lähteandmete ja otsitava vahel. Viitamist välisallikatele ei nõuta.

EBSis kehtestatud nõuded kirjalike tööde vormistamiseks ja viitamiseks on kooskõlas teadusliku töö vormistamise rahvusvaheliselt tunnustatud nõuetega. Kirjalike tööde vormistamise juhend on kättesaadav õppuritele nii elektrooniliselt ÕISis kui ka paberkandjal.

Kommentaare ei ole: